මෙම උපාංග කට්ටලය අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ  ICT (Information and Communication Technology) විෂයය නිර්දේශයට අදාල ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍යය උපාංග ඇතුලත් කර සකසා ඇත.

**පාසල් සහ කණ්ඩායම් වශයෙන් මිලදී ගැනීමේ දී විශේෂ වට්ටම් හිමිවේ.
මෙම කට්ටලය තුල අන්තර්ගත උපාංග 

01.      1  x  Arduino Uno R3 ATMEGA328P 16U2

02.      1  x USB Cable 

03.      1  x Breadboard 400 Tie Points

04.      20 x Jumper Wire Male to Male 20cm

05.      10 x Jumper Wire Male to Female 20cm 

06.       1  x  Infrared PIR Motion Sensor HC-SR501

07.       1  X Ultrasonic Distance Measuring Sensor HC-SR04

08.      4   x Push Button 

09.      5   x LED 5mm RED

10.      5   x LED 5mm Yellow

11.      5   x LED 5mm Green

12.      5   x LED 5mm Blue

13.      1   x  Photo Light Sensitive Resistor (LDR)

14.      10 x 1K Resistor

15.      10 x 10K Resistor

16.      10 x 220ohm Resistor

17.      10 x 330ohm Resistor

18.       1  x 9V Battery

19.       1  x 9V Battery Clip

20.       1  x RGB LED Common Anode


අර්ඩුයිනෝ පිළිබඳව ස්වයං අධ්‍යයනය සඳහා මුල සිට සරලව ඉදිරිපත් කර ඇති MYHUB.LK ආර්ඩුයිනෝ පාඩම් මාලාව
උපකාරී කරගන්න.


Write a review

Please login or register to review

Project Startup Kit 03 For School Category *O/L ICT

  • Product Code: Duino-Kit-03
  • Availability: In Stock
  • Rs.2,290.00

1 reviews / Write a review

For get more information, Click on the image.
ගෙවීම් සඳහා වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට, ඉහත පින්තූරය මත ක්ලික් කරන්න.


Related Products

Tags: Starter Kit

Top