මෙම උපාංග කට්ටලය අ.පො.ස උසස්පෙළ ICT (Information and Communication Technology) විෂයය නිර්දේශයට අදාල ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍යය උපාංග ඇතුලත් කර සකසා ඇත.

**පාසල් සහ කණ්ඩායම් වශයෙන් මිලදී ගැනීමේ දී විශේෂ වට්ටම් හිමිවේ.


Physical computing practical

Essential components

1   X Arduino Uno R3 Atmega328P 16U2 board

1   X USB Cable

1   X Breadboard 400 Tie Point 

20 X Male to Male Jumper Wire 20cm

10 X LED 5mm (red 2, green 2, blue 2, yellow 2, white 2)

4   X Push Button

20   X 220Ω Resistor

5   X 1kΩ Resistor

5   X 10kΩ Resistor

2   X Light Dependent Resistor (LDR)

1   X LM35 Temperature Sensor

1   X 3-6V DC Motor (Soldered two Red & Black male jumper wires)

2   X 1N4001 Rectifier Diode

2   X BC547 Transistor

1   X Magnetic Reed Switch with a Magnet

1   X Piezo Buzzer

1   X 9 V Battery

1   X 9 V Battery Jack


අර්ඩුයිනෝ පිළිබඳව ස්වයං අධ්‍යයනය සඳහා මුල සිට සරලව ඉදිරිපත් කර ඇති MYHUB.LK ආර්ඩුයිනෝ පාඩම් මාලාව උපකාරී කරගන්න.
Write a review

Please login or register to review

Project Startup Kit 04 For School Category *A/L ICT

  • Product Code: Duino-Kit-04
  • Availability: In Stock
  • Rs.2,090.00

1 reviews / Write a review

For get more information, Click on the image.
ගෙවීම් සඳහා වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට, ඉහත පින්තූරය මත ක්ලික් කරන්න.


Related Products

Tags: Starter Kits

Top