ආර්ඩුයිනෝ විෂයය අධ්‍යයනය මුලිකව ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවන ඔබට මුලික අවබෝධය ලබාගැනීම අවශ්‍යය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මෙම කට්ටලය වඩාත් සුදුසුයි.


**මෙහි Arduino Nano පුවරුව සඳහා CH340 Drivers ඔබගේ පරිඝනකයට ස්ථාපනය කරගන්න. 

 

H340 Drivers පරිඝණකට ස්ථාපනය කරගන්නා ආකාරය මෙතනින් බලන්න.      


  CH340 Drivers මෙතනින් ලබාගන්න.     

මෙම කට්ටලය තුල අන්තර්ගත උපාංග 

01.      1  x  Arduino Nano 3.0v ATMEGA328P 5V 16M CH340 

02.      1  x USB Cable 

03.      1  x Breadboard 400 Tie Points

04.      20 x Jumper Wire Male to Male 20cm 

05.      4   x Push Button 

06.      5   x LED 5mm RED

07.      5   x LED 5mm Yellow

08.      5   x LED 5mm Green

09.      5   x LED 5mm Blue

10.      1   x  Photo Light Sensitive Resistor (LDR)

11.      10 x 1K Resistor

12.      10 x 10K Resistor

13.      10 x 220ohm Resistor

14.      10 x 330ohm Resistor

15.       1  x RGB LED Common Cathode

අර්ඩුයිනෝ පිළිබඳව ස්වයං අධ්‍යයනය සඳහා මුල සිට සරලව ඉදිරිපත් කර ඇති MYHUB.LK ආර්ඩුයිනෝ පාඩම් මාලාව උපකාරී කරගන්න.
Write a review

Please login or register to review

Basic Startup Kit 01 With Arduino Nano 3.0

  • Product Code: Duino-Kit-01
  • Availability: In Stock
  • Rs.1,290.00

0 reviews / Write a review

For get more information, Click on the image.
ගෙවීම් සඳහා වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට, ඉහත පින්තූරය මත ක්ලික් කරන්න.


Related Products

Tags: Basic Startup Kit 01 With Arduino Nano 3.0

Top