රොබෝ තාක්ෂණයට පිවිසීමේදී ආරම්භක නිර්මාණයක් ලෙස දැණුම,අද්දැකීම් ලබමින් නිර්මාණය කල හැකි ඉතාමත් සුදුසු රෝද සහිත Line Follower එකක් ,Obstacle Avoiding එකක් නිර්මාණය කිරීමට සහ ඔබගේ දක්ෂතාවය අනුව වැඩිදියුණු කල හැකි ලෙස මෙම කට්ටලය යොදාගත හැකි වේ. මෙමඟින් Sensors, Microcontrollers, Motor Controlling, Control Systems, Battery Management වැනි රොබෝ තාක්ෂණයේ මූලිකාංග බොහෝමයක් ඉතා අඩු වියදමකින් හා කෙටි කාලයකින් හැදෑරීමට හැකියාව ලැබේ.

Write a review

Please login or register to review

Beedroid DIY Smart Robot Car Kit

  • Product Code: 9653501
  • Availability: In Stock
  • Rs.3,450.00

0 reviews / Write a review

For get more information, Click on the image.
ගෙවීම් සඳහා වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට, ඉහත පින්තූරය මත ක්ලික් කරන්න.


Tags: Smart Car Kit

Top