ආර්ඩුයිනෝ විෂයය අධ්‍යයනය මුලිකව ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවන ඔබට මුලික අවබෝධය ලබාගැනීම අවශ්‍යය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මෙම කට්ටලය වඩාත් සුදුසුයි.



මෙම කට්ටලය තුල Arduino Uno R3 ATMEGA328 16U2 පුවරුව ඇතුලත් බැවින් අමතර Drivers  ස්ථාපනය කිරමක් අවශයය් නොවේ.





මෙම කට්ටලය තුල අන්තර්ගත උපාංග 

01.      1  x  Arduino Uno R3 ATMEGA328P 16U2

02.      1  x USB Cable 

03.      1  x Breadboard 400 Tie Points

04.      20 x Jumper Wire Male to Male 20cm 

05.      4   x Push Button 

06.      5   x LED 5mm RED

07.      5   x LED 5mm Yellow

08.      5   x LED 5mm Green

09.      5   x LED 5mm Blue

10.      1   x  Photo Light Sensitive Resistor (LDR)

11.      10 x 1K Resistor

12.      10 x 10K Resistor

13.      10 x 220ohm Resistor

14.      10 x 330ohm Resistor

15.       1  x 9V Battery

16.       1  x 9V Battery Clip

17.       1  x RGB LED Common Anode

අර්ඩුයිනෝ පිළිබඳව ස්වයං අධ්‍යයනය සඳහා මුල සිට සරලව ඉදිරිපත් කර ඇති MYHUB.LK ආර්ඩුයිනෝ පාඩම් මාලාව උපකාරී කරගන්න.



Write a review

Please login or register to review

Basic Startup Kit 02 With Uno R3 ATMEGA328P 16U2

  • Product Code: Duino-Kit-02
  • Availability: In Stock
  • Rs.1,790.00

0 reviews / Write a review

For get more information, Click on the image.
ගෙවීම් සඳහා වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට, ඉහත පින්තූරය මත ක්ලික් කරන්න.


Related Products

Tags: Starter Kits

Top